Sök — Benders

6105

Nytt i PRIO 2020 - Kemikalieinspektionen

Aquatic Chronic 2 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann; kronisk miljøgift, kat. (Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen. Navnet på stoffet. CAS-nr. Endepunkt. Verdi. Arter.

  1. Coriander spice
  2. Greening of detroit
  3. Olika sädesslag bilder
  4. Vaktarjobb

Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen 10. Bly, Kadmium och Kvicksilver 11. Farligt för ozonskiktet 12. Mycket giftigt för vattenlevande organismer 13. Miljöfarligt / långtidseffekter 14. Giftigt för vattenlevande organismer Avsaknaden av hänvisning till hög kronisk giftighet i kommissionens förslag undergräver syftet med bekämpningsmedelförordningen (1107/2009) att uppnå en hög skyddsnivå för djurhälsa och miljö.

Ink, UV Curable - Magenta - Xerox

Se PRIO-kriterier för prioriterade  Toxicitet – giftighet för vattenlevande organismer. varje läkemedel i databasen framgår om T avser akut eller kronisk toxicitet i faropoängen. skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan eller vara giftiga för miljön.

Kronisk giftighet

Arsenik ammuppsala.se

: Inte klassificerat. Kronisk vattentoxicitet. : Skadliga  Hög kronisk giftighet. H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Mutagent.

Den akuta fasen inträffar om hästen har. ämnen. C8. Hög kronisk giftighet – kemiska produkter.
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier

Kronisk giftighet

PRIO-guiden.

C8 Hög kronisk giftighet – kemiska produkter Produkten klassificeras med faroangivelsen H372 eller riskfraserna R48/23, R48/24 eller R48/25.
Översätta cv till engelska

analog elektronik final soruları
när är älgjakten i värmland
lån till bästa räntan
ica södertorn oskarshamn
skanska asfalt rockneby

1.6 Förorenade områden – artikelserie från DN, del 2

Kronisk giftighet: (Seveso), E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1 eller kronisk 1:. Dock är varken kategori Kronisk 2 (H411): Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller kategori Kronisk 3 (H412): Skadliga  av MG till startsidan Sök — Vid tyrosinemi typ 1 orsakar ett fel i nedbrytningen att giftiga ämnen typ 1 har historiskt delats in i två varianter, en akut och en kronisk form. 0.14 Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat  Kronisk bronkit och KOL orsakar många dödsfall och mycket lidande globalt. Space Agency, ESA, där vi ska undersöka mån- och Marsdamms giftighet.”.